Kiwara-Savannah © LTM A.Schmidt

Kiwara-Savannah © LTM A.Schmidt

Petting zoo © C.Hüller

Petting zoo © C.Hüller

Boat ride in Gondwanaland © LTM A.Schmidt

Boat ride in Gondwanaland © LTM A.Schmidt

at the Eilenburg wildlife park © Tierparkverein

at the Eilenburg wildlife park © Tierparkverein

Animal enclosure Dornreichenbach © LTM K.Lange

Animal enclosure Dornreichenbach © LTM K.Lange